سند نامه ::
 
جواز استفاده از وجوهات شرعی از جانب امام خمینی برای کمک به خانواده آیت الله شهید سعیدی