سند نامه ::
 
دستور ساواک مبنی بر جلوگیری از تشکیل هرگونه مراسم ترحیم آیت الله سعیدی