سند نامه ::
 
ترجمه و انتشار کتاب «تحریرالوسیله» امام خمینی توسط آیت الله سعیدی