سند نامه ::
 
تهیه و توزیع جزوات و نوار سخنرانی امام خمینی توسط آیت الله سعیدی