سند نامه ::
 
اهداء یک جلد از جزوه حکومت اسلامی ( ولایت فقیه) امام خمینی به آیت الله سعیدی