سند نامه ::
 
توزیع نوار سخنرانی امام خمینی توسط آیت الله سعیدی