سند نامه ::
 
مذاکره خصوصی آیت الله سعیدی و فخرالدین حجازی