سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: او(امام خمینی) مرد احساسات نیست؛ مرد عقل و دین است