سند نامه ::
 
اظهارات آیت الله سعیدی در مورد نحوه برخورد امام خمینی با مأمورین دولت عراق