سند نامه ::
 
درخواست تهیه بیست جلد رساله امام خمینی از سوی آیت الله سعیدی