سند نامه ::
 
اظهارات آیت الله سعیدی در مورد توزیع یک نشریه توسط چریکهای عرب