سند نامه ::
 
ارسال نوار سخنرانی امام خمینی توسط آیت الله سعیدی به قم