سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: انگلیس، دشمن شماره یک قرآن است