سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: رهبر عالیقدر ما(امام خمینی) هیچ وقت خطا نکرده و نمی کند