سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: ایشان(امام خمینی) فرمودند، میخواهم مقام روحانیت را به مردم بشناسانم