سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: خدا پشتیبان صدای او(امام خمینی) است