سند نامه ::
 
روایت یک خاطره از امام خمینی توسط آیت الله سعیدی برای نمازگزاران