سند نامه ::
 
حضرت آیت الله خمینی تا آخر عمر با اعمال خلاف و ناشایست آنها مبارزه خواهد نمود