سند نامه ::
 
دیدار و مذاکره با مراجع و روحانیون قم برای بازگشت امام خمینی