سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: خداوند ریشه آنهائیکه مخالف دین هستند از بین ببرد