سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: منافق از کافر بدتر است