سند نامه ::
 
بیان مسائل از رساله امام خمینی برای نمازگزاران توسط آیت الله سعیدی