سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: در حال حاضر بیت المال مسلمین را به یغما می برند