سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: چرا دولت ایران مرجع تقلید ما را به ترکیه و نجف تبعید نموده است؟