سند نامه ::
 
اجتماع عظیم مردم شیراز در روز عاشورا