سند نامه ::
 
اجتماع مردم اراک در یکی از مساجد شهر