سند نامه ::
 
اجتماع مردم زابل در یکی از مساجد شهر