سند نامه ::
 
اجتماع مردم شهر مهران در مقابل ساختمان فرمانداری