سند نامه ::
 
همكاري وزير بهداري با اشرف پهلوي در قاچاق مواد مخدر
در ميان زنان درباري، اشرف پهلوي در بي‌بندوباري و فساد اخلاقي گوي سبقت را از سايرين ربوده بود. سند زير نمونه‌اي از اين واقعيت را نشان مي‌دهد.