سند نامه ::
 
اجتماع و تظاهرات مردم در شهرهای کرمان و رفسنجان