سند نامه ::
 
افراشتن پرچم سیاه بر سردر مغازه های شهر شوشتر