سند نامه ::
 
آویختن تصاویر امام خمینی در میدانهای شهر قم