سند نامه ::
 
برگزاری مجلس ختم برای شهدای وقایع تهران در شهر خمین