سند نامه ::
 
برگزاری مجلس ختم شهدای 17 شهریور تهران در شهر لار