سند نامه ::
 
برگزاری نماز جماعت با حضور تظاهرکنندگان در شهرکرد