سند نامه ::
 
برگزاری نماز عید فطر و تظاهرات در بوشهر