سند نامه ::
 
پایین آوردن مجسمه شاه در روز عاشورا در نجف آباد