سند نامه ::
 
تشییع باشکوه جنازه یک شهید انقلاب در رضائیه ( ارومیه)