سند نامه ::
 
تظاهرات علیه دولت بختیار در شهرستانها