سند نامه ::
 
تظاهرات مردم شهرهای سمنان و دامغان و شاهرود علیه دولت بختیار