سند نامه ::
 
تظاهرات و تعطیلی کلیه مغازه ها در شهرهای بروجن و شهرکرد