سند نامه ::
 
تعطیل بازار و مغازه ها در شهرهای استان یزد