سند نامه ::
 
تعطیلی بازار تبریز به دنبال ایجاد محدودیت برای امام خمینی