سند نامه ::
 
تعطیلی مغازه های شهر بابلسر به دنبال دستگیری یکی از روحانیون شهر