سند نامه ::
 
تغییر نام یکی از میادین شهر مرند توسط تظاهرکنندگان