سند نامه ::
 
جلوگیری مأمورین رژیم شاه از تظاهرات مردم در شهر نائین