سند نامه ::
 
درگیری مأمورین رژیم شاه با تظاهرکنندگان در بروجرد