سند نامه ::
 
راهپیمائی مردم و جمعی از پرسنل نیروی هوائی در کرمانشاه