سند نامه ::
 
راهپیمائی و تظاهرات در شهرهای قم و رضائیه ( ارومیه )