سند نامه ::
 
روایت ساواک از تظاهرات آرام مردم دزفول